Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD Belum NISN NISN Ganda Residu NIK Residu Jurusan
1 P9934367 - PKBM WOUMA ATAS 10 1 0 10 0
2 60301597 - SMAS YPPK SANTO THOMAS WAMENA 246 0 0 40 0
3 69925302 - SMA ANUGERAH GLORIA TERPADU 9 0 0 2 0
4 P9908615 - PKBM PELANGI BALIEM 38 13 1 38 0
5 60301599 - SMKS YAPESLI Pariwisata Wamena 151 0 3 31 0
6 60301598 - SMKS YSO Ninabua Teknologi Dan Rekayasa Wamena 158 6 2 84 0
7 69888581 - SMTK BOZEMAN SINATMA 15 2 0 15 0
8 60301592 - SMAN 1 WAMENA 275 0 1 3 0
9 60301594 - SMAS PGRI WAMENA 119 0 3 35 0
10 69786310 - SMTK SETIA ARASTAMAR WAMENA 2 0 0 2 0
11 60301595 - SMAS YPK BETLEHEM 82 0 0 12 0
12 60301600 - SMKS YAPIS Sidratul Munthaha Bisnis Manajemen Wamena 313 0 4 36 0
13 P9959932 - PKBM PANORAMA PIKHE 28 11 1 28 0
14 P9934436 - PKBM SINAR BALIEM WAMENA 10 2 1 9 0
15 P9908784 - PKBM TIRANUS 43 4 3 39 0
16 P9934407 - PKBM GSJA FILADELFIA 6 2 0 4 0
17 70013808 - SMA YAPESLI 1 WAMENA 22 1 1 12 0
18 60301601 - SMKS YASORES Agrobisnis Dan Agroteknologi Wamena 75 0 0 21 0
19 60304204 - SMAN KURULU 56 0 1 15 0
20 P9948423 - PKBM UMPAKALO 73 23 1 61 0
21 P2967448 - PKBM KIM BIM PONDOK 24 6 1 23 0
22 60301590 - SMAN 1 ASOLOGAIMA 59 0 2 34 0
23 P9934402 - PKBM MOAI 25 11 0 25 0
24 P9997301 - PKBM KURU HALUA 3 0 2 2 0
25 60302993 - SMK Negeri 1 Pariwisata Wamena 80 0 0 74 0
26 P2967449 - PKBM MUSA 21 19 0 21 0
27 P9934381 - PKBM WOLLO 15 0 0 15 0
28 P9934526 - PKBM YALENGGA 12 7 0 12 0
29 70005571 - SMA NEGERI YALENGGA 59 5 1 57 0
30 60301596 - SMAS YPPGI WAMENA 146 1 3 108 0
31 P9997866 - PKBM LOGONOBA 17 8 0 11 0
32 P9934359 - PKBM GUNUNG SUSU 85 3 3 85 0
33 60301589 - SMAS KRISTEN 121 0 3 23 0
34 P9947707 - PKBM KRISTEN BIJI SESAWI 20 2 0 8 0
35 69786978 - SMKS Arastamar Teknologi Informasi dan Komunikasi Wamena 16 0 0 7 0
36 70009893 - SMTK BIJI SESAWI 18 3 0 14 0
37 P9934446 - PKBM YUMUGIMA 24 7 0 24 0
38 P9970397 - PKBM YSHUA TRAINING INSTITUTE FOR SELF DEVELOPMENT 20 10 0 11 0
39 P9948566 - PKBM WERENE 33 5 1 33 0
40 P9934527 - PKBM ISAIMA 149 29 6 130 0
41 P9954334 - PKBM ERAGAMA 11 8 0 11 0
42 P9997269 - PKBM WALU 13 12 1 13 0
43 60304205 - SMAN POROME 20 3 0 18 0
44 60301593 - SMAN BOLAKME 33 0 0 27 0
45 P9948424 - PKBM PYRAMID PNIEL 12 2 0 12 0
46 60303893 - SMAS ADVENT SOGOKMO 19 0 0 7 0
47 69892738 - SMTK Baliem Terpadu 6 0 2 2 0
48 P9934398 - PKBM BALIEM TERPADU KEWIN 33 18 0 23 0
49 60303506 - SMA KRISTEN BALIEM TERPADU 50 0 1 44 0
50 P9934419 - PKBM WO``OGI 22 11 0 21 0
51 P9997193 - PKBM YOMA SILIBA 2 2 0 2 0
52 P9959720 - PKBM PUTAGAIMA 19 2 1 19 0
53 P9934380 - PKBM SINATA 37 7 2 11 0
54 P9959895 - PKBM HEBERIMA 15 0 0 14 0
55 P9970221 - PKBM SABDA AGUNG HARAPAN 1 0 0 0 0
56 P9908613 - PKBM ANEWU 14 10 0 13 0
57 P9934591 - PKBM KF HENWI 1 0 0 0 0
58 P9934409 - PKBM ABULMEKE MULIMA 18 0 0 18 0
59 P9934428 - PKBM BUGI 18 9 0 18 0
60 P9934411 - PKBM WALOK HITIGIMA 12 0 0 12 0
61 P9959679 - PKBM LIWAGEN 12 7 1 10 0
62 P9948612 - PKBM MINIMO 9 1 1 4 0
63 P9996743 - PKBM M MULA 7 3 2 4 0
# Total 3.062 276 55 1.517 0