Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD Belum NISN NISN Ganda Residu NIK Residu Jurusan
1 P2966596 - PKBM BAITUL RAHMAH 34 12 5 21 0
2 10703989 - MAN KAUR 133 0 0 2 0
3 10703648 - SMKN 5 KAUR 68 0 0 2 0
4 10702820 - SMAS MUHAMMADIYAH BINTUHAN 34 0 0 2 0
5 10701819 - SMAN 1 KAUR 226 0 0 18 0
6 10701815 - SMKS MAARIF KAUR 14 0 0 0 0
7 P9945644 - PKBM BINA BARU 14 3 0 10 0
8 69957326 - SMKN 8 PUSAKA KAUR 21 0 0 2 0
9 69957327 - SMAN 11 LAYANAN KHUSUS 12 0 0 0 0
10 P9959856 - PKBM BERKAT ANUGRAH 179 9 4 30 0
11 P2966595 - PKBM LENTERA HATI 14 0 0 0 0
12 69766210 - SMAN 10 KAUR (PENTAGON) 56 0 0 1 0
13 P9945643 - PKBM BERINGIN JAYA 1 15 3 1 7 0
14 10701796 - SMAN 3 KAUR 126 0 0 0 0
15 10703417 - SMKN 3 KAUR 110 0 3 20 0
16 P9960014 - SPNF SKB KABUPATEN KAUR 178 46 17 89 0
17 10702819 - SMAS ASY-SYAFIIYAH 10 1 0 4 0
18 P9954108 - PKBM PP LANGGAR TARBIYAH 8 0 2 7 0
19 10701823 - SMAN 4 KAUR 142 0 0 0 0
20 69872344 - SLBN 1 KAUR 8 0 0 2 0
21 10701817 - SMAN 5 KAUR 173 0 0 4 0
22 P2966589 - PKBM TUNAS KARYA 25 15 1 17 0
23 69900679 - SMKN 7 TECHNOPRENEUR MERDEKA 30 0 0 0 0
24 70008261 - SMA ALQURAN DAN DAKWAH ALAM NASAL 8 0 0 0 0
25 10703647 - SMKN 4 KAUR 59 0 0 10 0
26 P9984397 - PKBM BINTANG 9 5 0 4 0
27 P9998008 - PKBM NIECHEN PURNAMA 18 18 0 18 0
28 10703261 - SMAN 7 KAUR 15 0 0 2 0
29 P9934942 - PKBM JIHAN 28 2 0 3 0
30 P2965628 - PKBM BUNDA SENTOSA 37 16 2 20 0
31 P2966590 - PKBM MEKAR SARI 38 8 1 13 0
32 10703649 - SMKN 6 KAUR 41 0 0 1 0
33 10701795 - SMAN 2 KAUR 200 0 0 24 0
34 P9998607 - PKBM PELITA BANGSA KAUR 51 2 2 1 0
35 P9908893 - PKBM PERTIWI 53 16 1 36 0
36 69757934 - SMKS TRIKUNTANILAYA 4 0 0 2 0
37 P2965653 - PKBM TETAP JAYA 39 18 2 18 0
38 10703260 - SMAN 6 KAUR 41 0 0 0 0
39 P2966591 - PKBM BANGUN JIWA 19 4 0 11 0
40 10703646 - SMAN 8 KAUR 64 0 0 0 0
41 10702822 - SMKN 1 KAUR 111 0 0 4 0
42 10702821 - SMKN 2 KAUR 7 0 0 1 0
43 69753041 - SMAN 9 KAUR 42 0 1 2 0
# Total 2.514 178 42 408 0