DAFTAR YAYASAN PER KEC. SIAU TIMUR
No NPYP Nama Yayasan Alamat Kelurahan
1 AM3565 BADAN TA`MIRUL MASJID TARORANE Kec. Siau Timur
2 AM3554 GMIST EBENHAEZER TATAHADENG LALENTO Kec. Siau Timur
3 AM3573 GMIST Golguta Deahe Lindongan II Kec. Siau Timur
4 AM3564 GMIST HOREB APELAWO APELAWO Kec. Siau Timur
5 AM3572 GMIST JEMAAT IMANUEL TUMBIRA TUMBIRA Kec. Siau Timur
6 AM3562 GMIST PINTU ELOK LIA LIA Kec. Siau Timur
7 AM3559 GMST IMANUEL TUMBIRA Kampung Lia I, Kec. Siau Timur Kec. Siau Timur
8 AM3570 JEMAAT GMIST ULU KELURAHAN TARORANE Kec. Siau Timur
9 AM3567 LPM KELURAHAN BAHU BAHU Kec. Siau Timur
10 AM3574 PKK KELURAHAN TATAHADENG DALANISANG Kec. Siau Timur
11 AM3569 TP PKK KAMPUNG KARALUNG KARALUNG Kec. Siau Timur
12 AM3571 Yayasan Pendidikan keristen gmist Kec. Siau Timur
13 AM3566 Yayasan Pendidikan Kristen Kec. Siau Timur
14 AM3560 YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST Tarorane Kec. Siau Timur
15 AM3558 YPK Lokongbanua Kec. Siau Timur
16 AM3555 YPK GMIST BUKIT ZAITUN LEHI LEHI Kec. Siau Timur
17 AM3557 YPK GMIST JEMAAT BUKIT ZAITUN TAMPUNGAN TAMPUNGAN Kec. Siau Timur
18 AM3556 YPK GMIST JEMAAT MORIA BUKIDE BUKIDE Kec. Siau Timur
19 AM3568 YPK GMIST JEMAAT ORA ET LABORA BUAO BUAO Kec. Siau Timur
20 AM3561 YPK GMIST JEMAAT ZAITUN KANANG KANANG Kec. Siau Timur