JUMLAH PROGRAM / LAYANAN PAUD PER KAB. NIAS
No Nama Kecamatan PAUD
1 Idanogawo 0
2 Gido 0
3 Hiliduho 0
4 Bawolato 0
5 Ulugawo 0
6 Mau 0
7 Somolo-Molo 0
8 Hiliserangkai 0
9 Botomuzoi 0
10 Sogaeadu 0